messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สรุปยอดบุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 และได้รับการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 18
find_in_page สรุปยอดบุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ได้รับการพัฒนาบุคลากร (ผ่านการอบรม) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 129
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 17
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 106
รายงานระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (วิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพและกระบวนการทำงาน) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 35
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 26
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 47
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 52
รายงานการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 204
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 188
ประชาสัมพันธ์รายงานการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 183
รายงานระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพและกระบวนการทำงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 184
รายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 342
รายงานการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 303
การนำผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 295
รายงานระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพและกระบวนการทำงาน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 306
รายงานสรุปผลการสำรวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 349
แบบสำรวจความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | เปิดอ่าน : 345
ประกาศการนำผลประเมินความพึงพอใจ ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 309
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1