เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ที่อยู่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30410 โทร 044-300738 / 044-300739


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 133
account_box กองคลัง
นางแสงจันทร์ เพ็ญมาก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางแสงจันทร์ เพ็ญมาก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางแสงจันทร์ เพ็ญมาก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
นางแสงจันทร์ เพ็ญมาก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
นายสุริยวงศ์ พรมประดิษฐ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายสุริยวงศ์ พรมประดิษฐ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวทิวากร แก่นกระโทก
คนงาน
นางสาวทิวากร แก่นกระโทก
คนงาน
นางประนอม งามเมืองปัก
คนงาน
นางประนอม งามเมืองปัก
คนงาน
-ว่าง-
คนงาน
-ว่าง-
คนงาน
นางสาวอัญพัชญ์ พงศ์ภิรโรจน์
คนงาน
นางสาวอัญพัชญ์ พงศ์ภิรโรจน์
คนงาน
-ว่าง-
คนงาน
-ว่าง-
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร