เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ที่อยู่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30410 โทร 044-300738 / 044-300739


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 78
account_box กองการศึกษา
นางเบญจมาภรณ์ ยุติธรรม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางเบญจมาภรณ์ ยุติธรรม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางเบญจมาภรณ์ ยุติธรรม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
นางเบญจมาภรณ์ ยุติธรรม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
นางสาวเก๋ นิตย์เมืองปัก
ครู ค.ศ.2
นางสาวเก๋ นิตย์เมืองปัก
ครู ค.ศ.2
นางสาวชุติกาญจน์ โดดกระโทก
ครู ค.ศ.2
นางสาวชุติกาญจน์ โดดกระโทก
ครู ค.ศ.2
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุขนันต์ โมงกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุขนันต์ โมงกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
นางกัญญาพร แฟกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
นางกัญญาพร แฟกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรเฉลิม เทพังเทียม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรเฉลิม เทพังเทียม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรัชญา กูลพิมาย
คนงาน
นางสาววรัชญา กูลพิมาย
คนงาน
นางรัชนี บังเกิดจังหรีด
คนงาน
นางรัชนี บังเกิดจังหรีด
คนงาน
นางสาวปาลิดา แถบกระโทก
คนงาน
นางสาวปาลิดา แถบกระโทก
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร