เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ที่อยู่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30410 โทร 044-300738 / 044-300739


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 67
account_box คณะผู้บริหาร
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
นายสุพี ผินนอก
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
นายสุพี ผินนอก
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
นายจรัส งดกระโทก
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
นายจรัส งดกระโทก
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
นายสถิตย์ ดึกกระโทก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสถิตย์ ดึกกระโทก
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายเสน่ห์ กาศกระโทก
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายเสน่ห์ กาศกระโทก
เลขานุการนายกเทศมนตรี
account_box สภาเทศบาล
นายไพรวัน โพธิ์เงิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
นายไพรวัน โพธิ์เงิน
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
นายสมพงษ์ ดาเดช
รองประธานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
นายสมพงษ์ ดาเดช
รองประธานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
นายสมพร ชุมรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมพร ชุมรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเริงศักดิ์ หงสาชาติไทย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นายเริงศักดิ์ หงสาชาติไทย
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
นางละมัย คงสืบชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางละมัย คงสืบชาติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสาวสมพร เตียงพลกรัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสาวสมพร เตียงพลกรัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายปรีชา ดึกกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายปรีชา ดึกกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายเกษม เบ้านอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเกษม เบ้านอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายจำเนียน เคล้ากระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายจำเนียน เคล้ากระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายบรรดิษฐ เคล้ากระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายบรรดิษฐ เคล้ากระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายบุญเรือน แบงกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายบุญเรือน แบงกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายประเสริฐ เดียนกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายประเสริฐ เดียนกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
นางสาวอรยานี ฤทธิจันทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวอรยานี ฤทธิจันทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางแสงจันทร์ เพ็ญมาก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางแสงจันทร์ เพ็ญมาก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายนัฐวุฒิ อุดรรัตน์
ผู้อำนวยการช่าง
นายนัฐวุฒิ อุดรรัตน์
ผู้อำนวยการช่าง
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเบญจมาภรณ์ ยุติธรรม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางเบญจมาภรณ์ ยุติธรรม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวอรยานี ฤทธิจันทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวอรยานี ฤทธิจันทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวอรยานี ฤทธิจันทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นางสาวอรยานี ฤทธิจันทร์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางปาณิสรา โพธิ์เงิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางปาณิสรา โพธิ์เงิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พ.อ.อ.คนึง แพพูล
นิติกรปฏิบัติการ
พ.อ.อ.คนึง แพพูล
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวกีรติกา มาประจวบ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกีรติกา มาประจวบ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุทิน จีนกลาง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวสุทิน จีนกลาง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายศาตราวุธ พินิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายศาตราวุธ พินิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายพิเชฎฐ์ พริ้งกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายพิเชฎฐ์ พริ้งกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายพิษณุ เชื้อสุข
คนงาน
นายพิษณุ เชื้อสุข
คนงาน
นางสาวนลินี สวยผักแว่น
คนงาน
นางสาวนลินี สวยผักแว่น
คนงาน
นางสาวอิศราพร เดียนกระโทก
คนงาน
นางสาวอิศราพร เดียนกระโทก
คนงาน
- ว่าง -
คนงาน
- ว่าง -
คนงาน
นางจิรนันท์ สีโนนวัด
คนงาน
นางจิรนันท์ สีโนนวัด
คนงาน
นางประยูร ประมาคะโม
คนงาน
นางประยูร ประมาคะโม
คนงาน
นายกิตติพงศ์ ตังวิวัฒนาธร
พนักงานดับเพลิง
นายกิตติพงศ์ ตังวิวัฒนาธร
พนักงานดับเพลิง
- ว่าง -
พนักงานดับเพลิง
- ว่าง -
พนักงานดับเพลิง
นายนุรักษ์ พลหนองหลวง
พนักงานดับเพลิง
นายนุรักษ์ พลหนองหลวง
พนักงานดับเพลิง
นายวรวุฒิ กุลสันเทียะ
พนักงานดับเพลิง
นายวรวุฒิ กุลสันเทียะ
พนักงานดับเพลิง
นายนิรันดร์ โซภีผ่อง
นักการภารโรง
นายนิรันดร์ โซภีผ่อง
นักการภารโรง
นายวัชระ ขอบกระโทก
พนักงานขับรถยนต์
นายวัชระ ขอบกระโทก
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัฒน์ กรุยกระโทก
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัฒน์ กรุยกระโทก
พนักงานขับรถยนต์
นายทองแดง เถสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์
นายทองแดง เถสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองคลัง
นางแสงจันทร์ เพ็ญมาก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางแสงจันทร์ เพ็ญมาก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางแสงจันทร์ เพ็ญมาก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
นางแสงจันทร์ เพ็ญมาก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
นายสุริยวงศ์ พรมประดิษฐ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายสุริยวงศ์ พรมประดิษฐ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวทิวากร แก่นกระโทก
คนงาน
นางสาวทิวากร แก่นกระโทก
คนงาน
นางประนอม งามเมืองปัก
คนงาน
นางประนอม งามเมืองปัก
คนงาน
-ว่าง-
คนงาน
-ว่าง-
คนงาน
นางสาวอัญพัชญ์ พงศ์ภิรโรจน์
คนงาน
นางสาวอัญพัชญ์ พงศ์ภิรโรจน์
คนงาน
-ว่าง-
คนงาน
-ว่าง-
คนงาน
account_box กองช่าง
นายนัฐวุฒิ อุดรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
นายนัฐวุฒิ อุดรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
นายวรรณลภ บุญหลาย
หัวหน้าฝ่ายการโยธา นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
นายวรรณลภ บุญหลาย
หัวหน้าฝ่ายการโยธา นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
นายกิตติ พลแหลม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายกิตติ พลแหลม
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นางสาวธันยนันท์ เงินประโคน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวธันยนันท์ เงินประโคน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางชลธิชา หาญชนะ
คนงาน
นางชลธิชา หาญชนะ
คนงาน
(ว่าง)
คนงาน
(ว่าง)
คนงาน
นายณัฐพงศ์ ศรีชุ่ม
คนงาน
นายณัฐพงศ์ ศรีชุ่ม
คนงาน
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
นางสาวมัลลิกา สายสมบูรณ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวมัลลิกา สายสมบูรณ์
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวเมทินี วรกุล
คนงาน
นางสาวเมทินี วรกุล
คนงาน
นายสมส่วน ตันกระโทก
คนงาน
นายสมส่วน ตันกระโทก
คนงาน
นายประทีป รสกระโทก
คนงาน
นายประทีป รสกระโทก
คนงาน
นายพิน สิงห์ทอง
คนงานประจำรถขยะ
นายพิน สิงห์ทอง
คนงานประจำรถขยะ
- ว่าง -
คนงานประจำรถขยะ
- ว่าง -
คนงานประจำรถขยะ
นายประยงค์ เมินกระโทก
คนงานประจำรถขยะ
นายประยงค์ เมินกระโทก
คนงานประจำรถขยะ
นายมงคล สิงห์ยัง
คนงานประจำรถขยะ
นายมงคล สิงห์ยัง
คนงานประจำรถขยะ
นายอานนท์ ตุงกระโทก
คนงานประจำรถขยะ
นายอานนท์ ตุงกระโทก
คนงานประจำรถขยะ
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองการศึกษา
นางเบญจมาภรณ์ ยุติธรรม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางเบญจมาภรณ์ ยุติธรรม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางเบญจมาภรณ์ ยุติธรรม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
นางเบญจมาภรณ์ ยุติธรรม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
นางสาวเก๋ นิตย์เมืองปัก
ครู ค.ศ.2
นางสาวเก๋ นิตย์เมืองปัก
ครู ค.ศ.2
นางสาวชุติกาญจน์ โดดกระโทก
ครู ค.ศ.2
นางสาวชุติกาญจน์ โดดกระโทก
ครู ค.ศ.2
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุขนันต์ โมงกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุขนันต์ โมงกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
นางกัญญาพร แฟกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
นางกัญญาพร แฟกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรเฉลิม เทพังเทียม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรเฉลิม เทพังเทียม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรัชญา กูลพิมาย
คนงาน
นางสาววรัชญา กูลพิมาย
คนงาน
นางรัชนี บังเกิดจังหรีด
คนงาน
นางรัชนี บังเกิดจังหรีด
คนงาน
นางสาวปาลิดา แถบกระโทก
คนงาน
นางสาวปาลิดา แถบกระโทก
คนงาน
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
จ่าสิบเอกอภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
จ่าสิบเอกอภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร