เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ที่อยู่ เลขที่ 100 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30410 โทร 044-300738 / 044-300739


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 48
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 30
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าาด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 31
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 28
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25ุ63
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 28
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 31
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 27
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าาด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 28
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 28
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สสินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 28
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 29
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
โทร : 094-2206669
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
จ.ส.อ.อภิชาติ นิลพิมาย
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
โทร : 089-8466686
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร