ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๔, หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๕ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๕-๐๐๔๘ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง