ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเข้าเล่มแบบสันกาวเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง