ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๙-๐๐๒๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง