ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง