ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๕ เครื่อง และอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑ เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง