ชื่อเรื่อง : จ้างตัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พร้อมอุปกรณ์และเครื่องหมาย ตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง