ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๔ หลัง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง