ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (lnkjet Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง