ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง