ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหัวแรตโครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง