ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บานเลื่อนกระจก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๒ หลัง เพื่อใช้ในเทศบาลตำบลหนองหัวแรต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง