ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง