ชื่อเรื่อง : เหมาบริการเพื่อปรับเกลี่ยดินและพื้นถนน บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๘