ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการเพื่อปรับเกลี่ยดินและพื้นถนน บ้านบุกระโทก หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง