ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสารเพชร หมู่ที่ ๗ จากบริเวณบ้านนายทวัฒน์ ฉวีนวล ถึงบริษัทจอมการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง