ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสถานที่ โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง