ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๔๖๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง