ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง