ชื่อเรื่อง : เช่าที่ดินกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง