ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหวาย ประจำปีการศึกษา 2/2563 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง