messager
 
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 53
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 212
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 196
แจ้งส่งสำเนาประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 200
แจ้งส่งสำเนาประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 198
แจ้งส่งสำเนาข้อบังคับเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลหนองหัวแรต พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 181
การประกาศกำหนดปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 191
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 243
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 210
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 217
ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 185
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 172
รายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | เปิดอ่าน : 358
ขอส่งสำเนาประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวแรต พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 170
ประกาศ นโยบาย 5ส. เทศบาลตำบลหนองหัวแรต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 182
ประกาศ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 227
ประกาศกำหนดปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 180
ประกาศ มาตรฐานในการจัดกิจกรรม 5ส. ของเทศบาลตำบลหนงหัวแรต ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 341
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 332
ประกาศ มาตรฐานการจัดกิจกรรม 5ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 336
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3