เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ กทจ.นม เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขอัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนังานเทศบาล พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศ ก.จ, ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปวินัยและการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file พจนานุกรมสมรรถนะ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตำแหน่ง ระบบวิทยฐานะ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติการของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file การจัดทำคำรับรองรายบุคคล (ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ) รอบการประเมินครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คู่มืการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และะพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3