เทศบาลตำบลหนองหัวแรต call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และะพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผุู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงาน สังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรต
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file พจนานุกรมสมรรถนะ เทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตำแหน่ง ระบบวิทยฐานะ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติการของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การจัดทำคำรับรองรายบุคคล (ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ) รอบการประเมินครั้งที่ 1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file คู่มืการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file ประกาศ กำหนดปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของเทศบาลตำบลหนองหัวแรต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file ประกาศ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2