เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.nonghuaratcity.go.th


การประกาศผลการพิจารณา"การคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2556"

    รายละเอียดข่าว

         ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำ ปี 2556 ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2556  มีอำเภอเสนอชื่อเข้ารับรางวัลยอดเยี่ยม 13 อำเภอ รวม 17 คน แยกเป็นกำนัน 7 คน ผู้ใหญ่บ้าน 10 คน และ     จะพิจารณาคัดเลือก กำนันยอดเยี่ยม 3 คน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 3 คน  ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่ง   ในวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในปี 2556 นี้ จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกตรวจผลงานฯ เมื่อวันที่ 15 – 28 มกราคม 2556 และคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2556 ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2556 รายชื่อดังนี้ กำนันยอดเยี่ยม 3 คน ได้แก่ นายเจริญ วันไธสง กำนันตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง, นายพงศ์ศักดิ์ ชำนาญกิจ กำนันตำบลประทาย อำเภอประทาย และนายสมบูรณ์ เดชขุนทด กำนันตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก   ได้รับรางวัล แหนบทองคำ อาวุธปืนสั้น และเครื่องแบบปกติขาว ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 3 คน ได้แก่    นางวันเพ็ญ น้อมสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน, นายประวัติ บุญคำมูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ และนายชกัล ธัญญาหาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา

         ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลงานและออกตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2556  ได้เดินทางมาประเมินผลงานและออกตรวจผลงานของ นายสมบูรณ์ เดชขุนทด กำนันตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 ณ บ้านหนองหวาย หมู่ 14 ทางเทศบาลตำบลหนองหัวแรต นำโดยนายพสุธร รชตพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราช กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมต้อนรับ            คณะกรรมการประเมินผลงานและออกตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัลประจำปี 2556 
 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2556